Qutbiul Muballigin by Nayyar Butt Get it on Google Play

    1 - qasam-is-ke-bap-ki--Sahih-Muslim-1.pdf
    2 - qasam-nanotwi-ki-garift-jis-ka-jawab.pdf