Qutbiul Muballigin by Nayyar Butt Get it on Google Play

    1 - twafi -main tuje wafat doon ga --Sunan-Abu-Dawud-Vol-3-File-2.pdf