Qutbiul Muballigin by Nayyar Butt Get it on Google Play

1 - 11.08.47-Quaid-e-Azam-aur-Aqliyatain.pdf
2 - Chent Chent kar Tamam ehmaq.pdf
3 - Dahshat Gardi Aur Fitna e Khawaraj.pdf
4 - Dahshat-Gardi-Kay-Pechay-Chupa-Fitna.pdf
5 - Nabi-aur-sahaba-ka-barabar-Thanvi-Baqool-mureed.pdf
6 - awam ka Aqeeda.pdf
7 - d v d - muhar khatam deobandi -TafseerEKamalainVolume5.pdf
8 - d-v-d-baqol-barhelwi-kafar-nikah.pdf
9 - deo - --- -د--د-ز --د- -د--.pdf
10 - deobandi ke ehkam - --ز-د-- -ذ-- --.pdf
11 - deobandi yazedi - Shahadat-e-Husainr.aWaKirdar-e-Yazeed.pdf
12 - deobandi-Allah-or-rasool-ke-gustakh.pdf
13 - deobandi-ahle-sunnat-nahi-ahle-hadees.pdf
14 - deobandi-tablighi-ahle-hadees.pdf
15 - deobandi-wahabi-rafzi-ka-zabeeha.pdf
16 - deobandiya-ahle-sunnat-se-kharaj.pdf
17 - ghandi-nabi-hota----«-ذ-د-ز--س-à-د--.pdf
18 - madni-vs-iqbal.pdf
19 - nanotwi-apne-fatwe-ki-zad-men-ذ-»-ز-د-ê-ذ-»-ز-î.pdf
20 - nanotwi-par-deobandi-fatwa-ذ-»-ز-د-ê-ذ-»-ز-î.pdf
21 - rai-kehna-kufar-Tamheed-ul-Iman.pdf