Qutbiul Muballigin by Nayyar Butt Get it on Google Play

    1 - Mashroot --jab keh yahan shart nahi.pdf
    2 - mashroot -- farhangiafiyah04amaduoft_bw.pdf
    3 - mashrot - bla shart ke -ik jawab.pdf