Qutbiul Muballigin by Nayyar Butt Get it on Google Play

    1 - khata - kul bani adam - مُسند اِسحاق.pdf
    2 - khata harv bani adam As se.pdf
    3 - khata_ahmad_raza_mehfooz_Zia_ul_Hadees_Saeed_Tarab_ul_Haq_.pdf
    4 - khata_se_koi_pak_nahi_siwa_anbiya_ke_تکمیل_الایمان_اردو.pdf
    5 - khata_se_pak_mard_e_kamil_الیواقیت_والجواھر.pdf