Qutbiul Muballigin by Nayyar Butt Get it on Google Play

    1 - ahle kitab ke perwi.jab tak hukam na a jata.pdf