Qutbiul Muballigin by Nayyar Butt Get it on Google Play

    1 - ayyal Allah - al fatha e rabani --Fayoz-e-Yzdani.pdf